Oferta

  • 1

Usługi związane z pisaniem projektów w ramach programów unijnych oraz krajowych:

projekty inwestycyjne, badawczo – rozwojowe, projekty edukacyjne, wnioski pożyczkowe, wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność firmy nie jest ukierunkowana na jeden rodzaj projektów. Usługi pisania uzależnione są od indywidualnych potrzeb klientów oraz dostępnych na rynku programów pomocowych,  

  • 2

Obsługa merytoryczno - finansowa projektów:

usługa związana z wdrażaniem projektów, w tym zarządzanie projektami. tj. pomoc w realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie, sporządzanie wniosków o płatność, rozliczanie projektu, w przypadku projektów miękkich (edukacyjnych, szkoleniowych) pomoc w opracowaniu  regulaminów rekrutacyjnych wraz z załącznikami, 

  • 3

Usługi szkoleniowe:

  1. szkolenia z zakresu pisania projektów (opis diagnozy, celów i rezultatów, opis zadań, budżet wraz z harmonogramem projektu), realizacji i zarządzania projektami (tworzenie dokumentacji projektowej, sporządzania wniosków o płatność, zmiany w projektach, realizacja celów i wskaźników, zmiany budżetu),
  2. szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, w tym poprawność sporządzania biznes planów,
  • 4

Usługi doradczo – konsultingowe:

  1. świadczenie usług doradczo – konsultingowych z zakresu opracowania projektów (sporządzaniu wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami), realizacji, zarządzania i rozliczania projektów,  
  2. doradztwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na rozpoczęcie i rozwój firmy ze środków unijnych i krajowych,
  • 5

Usługi coachingowe:

świadczenie usług coachingowych w podejściu ericksonowskim -  skoncentrowanym na rozwiązaniach.